دسته: سنگنوردی

گزارش گشایش مسیر آرش ۱،دیواره پلیس راه اصفهان

گشایش مسیر آرش ۱،دیواره پلیس راه اصفهان به ارتفاع تقریبی ۱۳۰متر در تاریخ ۱۳۹۵/۵/۱۰ مسیری با اسم آرش۱ در رخ اصلی دیواره بصورت ابزار گزاری توسط کارگروه سنگنوردی گروه آرش اصفهان (سینا و ایمان حیدری) صعود و گشایش شد. رول کوبی این...

ادامه مطلب
Loading