به نام خالق کو هها
اولین پیمایش زمستانه خط الراس شمالی تا مرکزی جوپار

کمتر کوهنوردی است که با نام جوپار این رشته کوه با عظمت و پر صلابت مرکزی ایران آشنایی نداشته باشد رشته کوهی با دیوارهای بلند و دهلیزهای مخوف که وصف آن تنها پس از دیدارش مقدور است.
خط الراس جوپار در قالب مجموعه قله های به هم پیوسته به شکل نعل اسب از منطقه تیگران واقع در جنوب شرقی ماهان آغاز و تا دهنه تنگ گلو ادامه می یابد. فضای میانه نعلی شکل به طول تقریبی ۵۵ کیلومتر در ۰۳ کیلومتری جنوب شرقی کرمان واقع شده است .

این کوهستان بانام آلپ ایران مشهور گردیده و یکی از زیباترین و فنی ترین خط الراس های ایران را شکل داده است. خط الراس اصلی و بالای ۴۰۰۰ متر آن از قله کیل جلال در شمال شروع و تا قله بلوچی آخرین شاخصه خط الراس ادامه پیدا می کند.

آنچه این کوهستان را اعتباری ویژه در جامعه کوهنوردی بخشیده بدین قرار است:

۱- وجود دو قله بالای ۴۰۰۰متر با درجه سختی صعود نسبتاً بالا به نام سه شاخ بزرگ به ارتفاع ۴۱۳۵ متر در شمال این خط الراس و بلندترین چکاد این خط الراس قله ی بلوچی به ارتفاع ۴۱۶۰ متر در جنوبی این خط الراس قرار گرفته شده است.

۲-شکل گیری ستیغ های رسوبی نسبتاً فاصله دار در قالب ۸ قله اصلی و ۰ قله فرعی که به ترتیب از جنوب به شمال عبارت است از:

۱-قله آقایی ۳۹۱۰ متر (اولین قله فرعی راه رسیدن به اولین شاخص خط الراس)
۲- قله سیدی ۳۹۸۰ متر (دومین قله فرعی راه رسیدن به اولین شاخص خط الراس)
۳-قله دندانه ۳۹۹۰ متر (سومین قله فرعی راه رسیدن به اولین شاخص خط الراس)
۴- قله بلوچی ۴۱۶۰ متر (بلندترین قله خط الراس جوپار اولین شاخص خط الراس جوپار در جنوبی
ترین بخشی خط الراس)
۵- قله لک تلخونی ۴۰۷۰ متر (دومین قله اصلی خط الراس)
۶- قله مادر و فرزند ۴۰۶۰ متر (در بعضی از گزارشات این قله ۲ قله ی مجزا به نام مادر و فرزند به
صورت جداگانه نوشته شد. اما چون فاصله ی این دو قله کمتر از چند ۱۰ متر است آن را یک قله می نامند(سومین قله اصلی)
۷- قله برج ۴۰۶۰ متر (چهارمین قله اصلی خط الراس)
۸- سه شاخ کوچک ۴۰۲۰ متر (پنجمین و یکی از استراتژیک ترین و فنی ترین قلل خط الراس جوپار)
۹-قله کیش ۱ ۳۹۹۹متر (بلندترین قله ۳۰۰۰ متری ایران) ششمین قله ی اصلی خط الراس

۱۰- قله کیش ۲ ۳۹۰۰متر (قله ی فرعی و خارج از خط الراس اصلی)
۱۱- قله کیش ۳  ۳۸۵۰متر (قله ی فرعی و خارج از خط الراس اصلی)
۱۲- قله سه شاخ بزرگ ۴۱۳۶ متر(معروف ترین قله منطقه جوپار که به کوه جوپار هم معروف است)
۱۳- قله کیل جلال ۴۰۰۵متر (شمالی ترین قله اصلی خط الراس و شاخص خط الراس در شمالی این منطقه)
۱۴- قله تل خاکی ۳۸۰۰ (قله فرعی یکی از راه دسترسی به اولین شاخص خط الراس در شمال منطقه)
و قلل هفت برادران که از شرق به غرب در جنوب غربی این خط الراس کشیده شده اند و خارج از
خط الراس اصلی واقع شده اند.
یکی از دشوارترین و فنی ترین خط الراس های ایران را شکل داده اند. از نگاه فعالیت های کوهنوردی استقامتی برنامه خط الراس جوپار را می توان یک ماراتن کوهنوردی به حساب آورد…

ادامه گزارش در لینک زیر

این گزارش خواندنی ((پیمایش زمستانه خط الراس شمالی تا مرکزی جوپار))
در فصل نامه کوه چاپ شماره ۹۲(پاییز ۹۷) نیز منتشر شد.