صعود تیم ۱۰ نفره باشگاه آرش به قله علم کوه
از مسیر گرده آلمانها
شهریورماه ۹۶

center>