قوانین و شرایط عضویت در باشگاه کوهنوردی آرش اصفهان

کلیه قوانین و شرایط عضویت در باشگاه کوهنوردی آرش اصفهان طبق

فصل یازدهم اساسنامه گروه کوهنوردی آرش:

قوانین ، انواع عضویت و شرایط عضوگیری و ابطال آن

در لینک زیر:

قوانین و مقررات جهت ثبت نام اعضا