بولتن برنامه های پاییز۹۶

جدول برنامه های کارگروه کوهنوردی :

IMG_20171005_005507

جدول برنامه های کارگروه های

کوهپیمایی، محیط زیست، آمادگی جسمانی:IMG_20171005_064824

جدول برنامه های کارگروه آموزش :

IMG_20171005_064821