معرفی سرپرستان کارگروههای باشگاه کوهنوردی آرش اصفهان در سال ۹۷-۹۸

 کارگروه کوهنوردی :

مهدی مناجاتی

آقای مهدی مناجاتی

شماره تماس : ۰۹۳۰۱۱۸۵۰۳۵

 

کارگروه سنگنوردی :

رضا صفی زاده

آقای رضا صفی زاده

شماره تماس: ۰۹۳۷۰۰۶۵۲۴۹

 

کارگروه کوهپیمایی:

محمد بهرامی

آقای محمد بهرامی

شماره تماس: ۰۹۹۰۹۸۸۰۱۲۲

کارگروه آموزش:

ریحانه اسماعیلی

خانم ریحانه اسماعیلی

شماره تماس:۰۹۱۳۸۰۹۰۵۱۰

کارگروه روابط عمومی:

محمد نصوحیان

آقای محمد نصوحیان

شماره تماس:۰۹۱۳۷۱۶۳۰۶۳

 

کارگروه محیط زیست:

مجید افراش

آقای مجید افراش

شماره تماس:۰۹۱۳۹۱۵۵۲۵۷

کارگروه آمادگی جسمانی:

مهدی صفایی

آقای مهدی صفایی

شماره تماس:۰۹۱۳۳۰۵۲۴۳۳